• Ervaren recruitment specialisten

  • Wij vinden de juiste kandidaten

  • Experts in talent sourcing

  • Focus op diversiteit en inclusie

Ervaren recruitment specialisten

Wij vinden de juiste kandidaten

Experts in talent sourcing

Focus op diversiteit en inclusie

Algemene Voorwaarden voor Rocketsourcers:1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:
a. Rocketsourcers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd in Nederland, gespecialiseerd in talent sourcing.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Rocketsourcers een overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, en overeenkomsten met betrekking tot talent sourcing werkzaamheden tussen Rocketsourcers en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en overeenkomsten
Alle offertes van Rocketsourcers zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een offerte van Rocketsourcers schriftelijk accepteert.

4. Uitvoering van de overeenkomst
Rocketsourcers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de kwaliteitsnormen en beste praktijken binnen de talent sourcing sector. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het identificeren, benaderen en screenen van potentieel geschikte kandidaten, het ondersteunen van de Opdrachtgever bij het interviewproces en het adviseren over strategieën voor talent sourcing.

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de geschiktheid van de voorgestelde kandidaten te beoordelen en een uiteindelijke beslissing te nemen over het aannemen kandidaten. Rocketsourcers geeft geen garantie voor de succesvolle plaatsing of prestaties van een kandidaat.

Rocketsourcers zal zich inspannen om de diensten tijdig te leveren, maar eventuele in de overeenkomst genoemde termijnen zijn indicatief en niet als strikte deadlines te beschouwen.

Rocketsourcers behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, zonder dat Rocketsourcers tot enige schadevergoeding is gehouden.

5. Betalingen
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Rocketsourcers is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Rocketsourcers.

7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

8. Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Rocketsourcers en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Rocketsourcers behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Laatste update: 4 augustus 2023.